هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا دختر در قبال نماز و روزه‌ پدر مرحوم خود تعهّدی دارد؟

تعهّدی ندارد.