هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا باید همسر، فرزند یا هر شخص دیگری را برای نماز صبح بیدار کرد؟

باید از آنها اجازه داشته باشد.