هدر اصلی سایت

استفتائات

از نظر حضرتعالی آیا غسل مستحب کفایت از وضو می کند؟

با تمام غسلهای واجب و مستحب که در رساله عملیّه آمده است، می شود نماز خواند؛ به استثناء غسل استحاضه متوسطه. اگر چه در غیر از غسل جنابت، احتیاط مستحب است که برای نماز وضو هم گرفته شود.