هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر در نماز میّت، امام تکبیر پنجم را نگوید، نماز چه صورتی دارد؟

اصل نماز دوباره خوانده شود و اگر دفن شده، بر روی قبرش بخوانند.