هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر زنى مجتهده بشود آیا باز هم بایستى از یک مجتهد مرد تقلید نماید؟

خیر، باید بر طبق نظر خودش رفتار نماید ولى دیگران نمى‏توانند از او تقلید نمایند.