هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا زن می‌تواند در هنگام حیض، غسل جنابت کند و این غسل صحیح است؟

می‌تواند در هنگام حیض، غسل جنابت کند و صحیح است.