هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر لباس پاک به عرق تن کسی که جنب است آغشته شود نجس می‌شود؟

نجس نمی‌شود.