هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا با دست زدن به کفن میّت قبل از غسل دادن او، غسل مس میت واجب می‌شود؟

بدون مسّ بدن میّت، غسل مسّ میّت واجب نمی شود.