هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر بچّه‌ نابالغ به میّت دست بزند(به عمد یا سهو) آیا غسل مسّ میّت بر او واجب می شود؟

بعد از بلوغ، مکلّف به غسل است؛ اگرچه ممیّز می‌تواند غسل کند و از عهده بیرون آید.