هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا خال کوبی در بدن، برای وضو و غسل اشکال دارد؟

خال کوبی مانع وضو و غسل نیست.