هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا برای لمس میّتی که غسل داده شده، غسل واجب می‌شود؟

غسل واجب نمی شود.