هدر اصلی سایت

استفتائات

پدرمان در دادن خمس مسامحه مى‏ کند و ما نان‏ خور او هستیم، چه باید بکنیم؟

به مجتهد یا نماینده او مراجعه و مصالحه کنید.