هدر اصلی سایت

استفتائات

سال خمسی را باید به سال قمری قرار داد یا به سال شمسی؟

به هر کدام قرار دهد اشکال ندارد.