هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا پوشاندن روى پا جلوى نامحرم واجب است؟

واجب است از نامحرم پوشانده شود.