هدر اصلی سایت

استفتائات

با توجّه به این که امر طلاق به دست مرد است، آیا مرد می‌تواند بدون هیچ دلیلی، زنش را طلاق دهد؟

از جهت طلاق دادن، می‌تواند؛ امّا آزردن و اذیت به مرد و زن مسلمان جایز نیست.