هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا بر مرد واجب است به تقاضای جنسی همسرش پاسخ مثبت دهد، در حالی که خود رغبتی به این کار ندارد؟

«معاشرت به معروف» اقتضای پاسخ مثبت دارد.  

اگر چه حدّ واجب، آن است که هر چهار ماه یک مرتبه دخول انجام دهد و بنا بر احتیاط، انزال گردد. در غیر آن واجب نیست.