هدر اصلی سایت

استفتائات

روابط دختر و پسر تا چه حد جایز است؟

سخن گفتن و نظر کردن به صورت و دست تا حدّ مچ، بدون شهوت اشکالی ندارد؛ امّا دست دادن، لمس کردن و بوسیدن هر چند بدون شهوت باشد حرام است و به وسیله‌ی عقد نکاح (موقّت یا دائم) حلال می‌شود. ضمناً می‌توانید به کتاب حجاب مرحوم شهید آیت الله مطهّری رجوع کنید.