هدر اصلی سایت

استفتائات

استعمال تریاک چه حکمی دارد؟

استعمال آن حرام و ترکش واجب است.