هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر شراب را به مقدار زیاد رقیق کنیم که مست کننده نباشد، چه حکمی دارد؟

مایعی که مست کننده باشد، نجس و نوشیدن آن حرام است و به رقیق کردن، حرمت آن از بین نمی‌رود.