هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر جوان بخواهد در مورد مسائل جنسی از کتاب یا اینترنت اطّلاعات کسب کند، گناه است؟

چنان چه موجب تهییج شهوت باشد، جایز نیست.