هدر اصلی سایت

استفتائات

به نظر حضرت عالی کار برای زن در بیرون خانه جایز است؟

کار کردن زن در خارج از خانه با رعایت حجاب شرعی و اذن شوهر جایز است.