هدر اصلی سایت

استفتائات

نظر حضرتعالی در مورد معالجه با خوردنی حرام چیست؟

اگر مرض خطرناک است (جانی است) و منحصر به داروی حرام است، جایز است، مگر شراب که به هیچ وجه جایز نیست، چون شفا در آن نمی‌باشد.