هدر اصلی سایت

استفتائات

در مورد رفتن به خارج از کشور برای معالجه بیماری، نظر حضرتعالی چیست؟

چنانچه علاج منحصر به خارج رفتن باشد و در حرام قرار نگیرد، مثلاً به ناچار نماز را ترک کند، اشکال ندارد.