هدر اصلی سایت

استفتائات

در ابواب فقه، نام حاکم شرع برده شده است. منظور کیست؟

حاکم شرع، مجتهد عادل جامع الشرایط می‌باشد.