هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر زن، ساق دست بپوشد و به روی آن النگوی طلا اندازد و نامحرم ببیند، اشکال دارد؟

اشکال دارد و احتیاط در ترک است.