هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا رعایت قانون - مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی - واجب است؟

رعایت قوانین عمومی عقلا لازم است و اگر رعایت نکردن موجب ضرر به غیر شود، ضمان آور است.