هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا برای اعتراف گرفتن از متّهم، می‌توان او را شکنجه کرد و یا تحت فشار قرار داد؟

جایز نیست و همچین اقرار و اعترافی حجّیّت شرعی ندارد و مرتکب شکنجه باید مجازات شود.