هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا بدون وضو می‌شود به ترجمه قرآن به زبان فارسی یا انگلیسی دست زد؟

اشکال ندارد؛ تنها کلمه‌ی «اللّه» به هر لغتی نوشته شود، جایز نیست بدون طهارت آن را لمس کرد.