هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا آرم طراحی شده در پرچم کشور، حرمت «الله» را دارد؟

چون کلمه «اللّه» بر آن صدق نمی کند، حرمت «اللّه» را ندارد.