هدر اصلی سایت

استفتائات

پزشکی که برای معاینه بیمار مجبور به نگاه یا لمس عورتین است چه باید بکند؟

اگر تشخیص بیماری یا درمان، متوقّف بر نظر و لمس مستقیم عورتین و بدون دستکش باشد، بدون تجاوز از مقدار لازم، جایز است.