هدر اصلی سایت

استفتائات

انتخاب اولویّت در رسیدگی به چند بیمار که همگی به اقدامات اورژانسی نیاز دارند بر چه اساسی است؟

اگر امکان رسیدگی هم زمان به چند بیمار نیست، اولویّت رسیدگی را باید به بیماری داد که بدحال‌تر و خطر جانی او بیش‌تر است.