هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا اطفال پیش از بلوغ، متّصف به مسلمان و کافر می‌شوند؟

اگر ممیّز باشد و بفهمد، متّصف می‌شود و اگر ممیّز نباشد، متّصف نمی‌شود؛ لکن بر اطفال کفّار، احکام کفّار و بر اطفال مسلمین، احکام مسلمین به تبعیّت جاری می‌شود.