هدر اصلی سایت

استفتائات

بنده کارمند هستم. در اوقات فراغت که هیچ کار و مشغولیتی نباشد، می‌توانم قرآن بخوانم؟

اگر منع نشده و لطمه ای به سازمانی که برای آن کار می کنید یا ارباب رجوع نمی زند، اشکال ندارد.