هدر اصلی سایت

استفتائات

چند سال پیش به طور سهوی خسارتی را به ماشینی وارد کرده و جبران نکردم؛ اکنون آدرسی هم از او ندارم. تکلیف چیست؟

مبلغ خسارت را از طرف صاحبش صدقه بدهید.