هدر اصلی سایت

استفتائات

در صورتی که در محلّ کار وسایلی وجود داشته باشد که به درد سازمان نمی‌خورد (مثل شیشه شکسته، صندلی خراب، چوب، آهن و ...)؛ آیا می‌توان استفاده‌ی شخصی نمود؟

اگر دور ریختنی باشد یا مسئول سازمان اجازه بدهد، اشکال ندارد.