هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا وام هایی که از بانک ها دریافت می کنیم، مشمول خمس است؟

وام خمس ندارد، مگر آن که نگه داشته شود. پس هر مقدار از آن که قسطش داده شد، اگر به آن نیاز قطعی ندارد، در سر سال خمس دارد.