هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا مسلمان هم مانند بعضی پیروان ادیان الهی می تواند وصیّت کند که بعد از مرگ، جنازه اش را به جای تدفین، بسوزانند؟

جایز نیست.