هدر اصلی سایت

استفتائات

برادرم قصد ازدواج دارد، ولی نماز نمی‌خواند. آیا در موقع خواستگاری باید این مطلب را گفت؟ اگر پرسیدند چطور؟

گفتن آن لازم نیست، امّا اگر پرسیدند، بهتر است واقع را بگویید، بلکه دروغ گفتن جایز نیست.