هدر اصلی سایت

استفتائات

سرمه کشیدن برای زنان، اگر نامحرم ببیند اشکال دارد؟

چنان چه موجب ازدیاد زیبایی شده و جلب نظر می نماید، از نامحرم بپوشاند.