هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر زنی شوهردار با مردی زنا کند(نعوذ بالله) و بعد از شوهر خود طلاق بگیرد، می‌تواند با او ازدواج کند؟

اگر دخول شده باشد، حرمت ابد دارد و نمی تواند با او ازدواج نماید.