هدر اصلی سایت

استفتائات

بلند بودن ناخن برای زن چه حکمی دارد؟

از جمله مستحبّات روز جمعه برای مرد و زن، کوتاه کردن ناخن است.

گذاشتن ناخن بلند برای زن حرام نیست، امّا اگر آن را تزئین کند، باید از نامحرم بپوشاند.