هدر اصلی سایت

استفتائات

نگاه کردن زن و مرد نامحرم به یکدیگر در چه حدّ جایز است؟

نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم ـ چه با قصد لذّت یا بدون آن ـ حرام است؛ فقط نگاه کردن به صورت و دست‌‌ها ـ تا مچ ـ بدون قصد لذّت، اشکال ندارد؛ هر چند بنابر احتیاط مستحب بدون قصد لذّت نیز نگاه عمدی نکند.

نگاه کردن زن نیز به بدن مرد نامحرم جایز نیست؛ فقط نگاه به مواضعی که معمولاً پوشش ندارد، بدون قصد لذّت اشکال ندارد.