هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا نگاه کردن مرد به بدن زنان غیر مسلمان اشکال دارد؟

نگاه مرد به اعضای بدن زن غیر مسلمان که معمولا پوشانده می شود، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. نگاه کردن به مواضعی که در عرف آنها پوشانده نمی شود ـ بدون قصد ریبه ـ اشکال ندارد.