هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا دختر رشیده می تواند بدون اذن پدر ازدواج موقّت نماید؟

اگر موجب ناراحتی پدر می شود جایز نیست و باید جلب رضایت شود؛ امّا عقد باطل نیست و زنا مرتکب نشده.