هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا زنی که شوهر ندارد اگر (نعوذ بالله) با مردی زنا کند، بعد می‌تواند با او ازدواج کند؟

می تواند ازدواج کند.