هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا ازدواج زن شیعه با مرد غیر شیعه جایز است؟

اگر بترسد که بر اعتقاد خود باقی نماند، جایز نیست.