هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا وقف با قصد محروم کردن ورّاث از ارث صحیح است و واقع می شود؟

قصد قربت در صحّت وقف شرط نیست. پس از اجراء صیغه وقف و قبض متولّی یا حاکم شرع وقف صحیح است. البته قبض و اقباض باید در زمان حیات واقف انجام گیرد.