هدر اصلی سایت

استفتائات

نگاه مرد به زن مسلمانی که حجاب خود را رعایت نمی کند، چه حکمی دارد؟

در حدّ متعارف بدون قصد ریبه اشکال ندارد؛ اگر چه ترکش بهتر است.