هدر اصلی سایت

استفتائات

چرا برای زن حائض، قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نیست؟

دلیل آن روایات معتبر و متعدّدی است که از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده که در کتاب وسائل الشیعة، جلد دوم، از ابواب حیض، باب41، حدود 15 روایت جمع آوری شده است.

شاید حکمت آن این باشد که قضای نماز مشکل است امّا قضای روزه مشکل نیست و یکسال وقت دارد. ضمناً قیاس در احکام جایز نیست.
در روایتی، ابوبصیر همین سؤال را از امام صادق علیه السلام پرسید؛ امام فرمودند: چون روزه در هر سال یک ماه است ولی نماز در هر شب و روزی است؛ خداوند به همین خاطر بر زن حائض قضای روزه را واجب نموده ولی قضای نماز را واجب نکرده.