هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا اوّل سال خمسی، اولین روزی است که به کار مشغول می شود؛ یا زمان دریافت اولین حقوق؟

روز دریافت اولین حقوق، سال خمسی حقوق بگیران است.